Bekijk onze privacyverklaring online via:  IQS-TOOL bv AVG

 

  1. Wie zijn wij en hoe kunt u ons bereiken.IQS-TOOL BV (Kamer van Koophandel nummer 54564425, Utrecht, Nederland), is een Nederlands bedrijf en beheert uw persoonlijke gegevens en biedt u de TOOL.NU-services.

    Als u een van uw wettelijke rechten wenst uit te oefenen, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming via IQS@TOOL.NU

    U kunt ook contact met ons opnemen via:

    TOOL.NU – IQS-TOOL bv van Teylingenweg 182 3471GK Kamerik
    The Netherlands – Europe

  2. Persoonsgegevens die wij verwerken

TOOL.NU verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer (evt mobiele nummer) – E-mailadres

– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt.

Bijvoorbeeld uw bankgegevens of uw functie, naam vervanger bij afwezigheid, etc.

3 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via IQS@TOOL.NU, dan verwijderen wij deze informatie.

page1image16152page1image16320

 

4 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

TOOL.NU verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: – Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van mededelingen, nieuwe informatie af zoals nu in het geval van nieuwe wetgeving die voor ons en u relevant is.

– U te kunnen bellen of e-mailen, indien dit nodig is om onze dienstverlening in te vullen. – U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– U de mogelijkheid te bieden voor u en uw employees een account aan te maken in TOOL.NU

– Om goederen en/of diensten bij u af te leveren

5 Geautomatiseerde besluitvorming

TOOL.NU neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van TOOL.NU) tussen zit.

6 Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

TOOL.NU bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld dan wel op grond van de wet is vereist.

7 Delen van persoonsgegevens of data met derden

TOOL.NU is een Software as Service-product waarin IQS-TOOL bv de software levert die kan worden gebruikt door commerciële organisaties (derden), zoals transporteurs, wagenparkbeheerders, personeelsbeheer, facilitaire dienstverleners en andere commerciële organisaties voor de eigen administratie maar ook om te voldoen aan de eisen die worden gesteld door de autoriteiten.

IQS-TOOL is niet geïnteresseerd in de individuele persoon, uw persoonlijke gegevens en eventuele andere data die U in ons pakket opslaat. Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verordening of verplichting.

Hieronder volgt een opsomming van de 3 beperkte omstandigheden, waarbij dit zich zou kunnen voordoen;

Waarbij wij ons dan primair zullen richten op het delen van alleen niet-persoonlijke informatie die is geaggregeerd of geanonimiseerd en wel zodanig dat het redelijkerwijs niet kan worden gebruikt om een persoon te identificeren.

7-1 Geabonneerde Organisaties

Als u ervoor kiest om TOOL.NU te gebruiken via uw organisatie waar TOOL.NU wordt gebruikt, realiseer u dan dat de informatie die u opneemt in de database zoals uw profielfoto, geplaatste berichten en rapporten, uw persoonlijke statistieken en operationele prestaties, functionering rapporten en andere bedrijfsdata toegankelijk is voor speciaal binnen uw organisatie aangewezen, gemachtigde collega’s. Het is aan hen om een juiste invulling te geven aan de privacy verordening.

Deze functie kan door het management noodzakelijk zijn om de wettigheid van de taken en uitgevoerde operatie door haar personeel, leden of gecontracteerde 3de partijen zeker te stellen. Rapporten die door de SM aan derde partijen worden doorgegeven, worden automatisch geanonimiseerd.

7-2 i.v.m. een wettelijke verordening

Meldingen over geïdentificeerde gevaren, voorvallen en ongelukken worden gedeeld met de autoriteiten, zoals vereist door de wet. Als zodanig zullen clubs, organisaties, wedstrijden en individuele gebruikers dit soort rapporten ook zelf naar hun autoriteit sturen.

In de ultieme situatie waarin de wet dit eist, kunnen wij ook verordend worden gegevens veilig te stellen of vrij te geven om te voldoen aan een wet, regelgeving, juridische procedure of overheidsverzoek.

7-3 Voorkomen van schade, kwade intenties jegens IQS-TOOL bv

IQS-TOOL kan gegevens bewaren of vrijgeven om te voldoen aan een wet, regelgeving, juridische procedure of overheidsverzoek; om wettelijke rechten te doen gelden of te verdedigen tegen juridische claims; of om illegale activiteiten, fraude, misbruik, schendingen van onze voorwaarden of bedreigingen voor de veiligheid van onze Services of de veiligheid van personen te voorkomen, op te sporen of te onderzoeken.

Let op: Ons beleid is om betrokken partijen in deze gevallen op de hoogte te stellen, tenzij dit bij wet is verboden. Uitzonderingen op ons notice-beleid zijn onder meer ernstige of contraproductieve omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer er een noodsituatie bestaat met gevaar voor overlijden, ernstige dreiging (en) of lichamelijk letsel van een persoon.

Zoals hierboven vermeld, kunnen we dergelijke informatie openbaar bekend maken aan derden, bijvoorbeeld om te helpen bij het publiceren van openbare rapporten, zoals veiligheidsrichtlijnen. Service Bulletins etc.

8 Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

TOOL.NU gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

9 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door TOOL.NU en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar IQS@TOOL.NU.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u zelf is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Zorg ervoor dat u in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart maakt. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

TOOL.NU wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

10 Hoe wij uw en onze data beveiligen

TOOL.NU neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of viaIQS@TOOL.NU

10-1 Beveiliging en bescherming van privacy

TOOL.NU gebruikt een combinatie van technische en administratieve controles om de beveiliging van uw gegevens te waarborgen. Dit omvat het gebruik van een beveiligd wachtwoord en verificatieprotocol en het gebruik van een veilig medium voor gegevensuitwisseling Hyper Text Transfer Protocol -Secure (HTTPS). Ontvangen gegevens worden opgeslagen en versleuteld op onze servers in de EU.

HTTPS werkt zowel voor uw privacy als ook voor de beveiliging van de uitgewisselde data. Het is een manier om te voorkomen dat hackers uw gegevens kunnen lezen of hun eigen code in uw web sessies kunnen injecteren (wat HTTPS voorkomt). Hoewel wij van mening zijn dat de uitgewisselde gegevens tussen de gebruiker en onze server niet kwetsbaar voor een persoon hoeven te zijn, hebben we ervoor gekozen om een HTTPS-verbinding te gebruiken die uw gegevens geheim houdt door deze te coderen terwijl de data overdracht tussen uw browser en de server van onze website plaats vindt. Dit zorgt ervoor dat iedereen die “luistert” naar het gesprek niets kan lezen. Dit kan uw ISP, een hacker, snuffelfeestjes of iemand anders zijn die zichzelf weet te positioneren tussen u en de webserver. Op deze manier willen we u zoveel mogelijk garanderen dat uw gedrag online zo privé mogelijk blijft.

page6image14824page6image14984

HTTPS – in beeld

10-2 Wat https niet doet

Het is te gemakkelijk om te denken dat HTTPS een alles kunner en de beveiligingsoplossing voor het internet verkeer is. Maar er is veel dat HTTPS niet kan doen.

HTTPS beschermt alleen uw informatie terwijl deze door de draden stroomt. Het kan uw computer niet beschermen tegen hacken of virussen voorkomen, uw identiteit niet beschermen of verbergen welke sites u bezoekt. HTTPS is slechts een deel van een veiliger internet. Ons team kijkt of een VPN-service de volgende stap is in onze wens om uw privacy te beschermen als dat nodig wordt geacht. Voor onze services en het type gegevensuitwisseling in TOOL.NU is de HTTPS-beveiliging meer dan voldoende. Alleen een beetje meer privacy rechtvaardigt een supplement met VPN niet, gezien ook de introductie van nieuwe technische uitdagingen.

11 Wijzigingen in dit beleid

We zullen u op de hoogte stellen voordat we belangrijke wijzigingen in dit beleid aanbrengen en u de kans geven om het herziene beleid te bekijken voordat u beslist of u de Services wilt blijven gebruiken.

12 Fusie – overname

Als we betrokken zijn bij een fusie, overname, zullen we maatregelen blijven nemen om de vertrouwelijkheid van persoonlijke informatie te beschermen en de betrokken gebruikers hiervan op de hoogte te stellen voordat persoonlijke informatie aan een nieuwe entiteit wordt overgedragen.

Bijgewerkt: 25 mei 2018 !
Van kracht: mei 2018, tenzij u eerder hebt ingestemd met dit beleid.

Bijvoorbeeld wanneer u recent een account heeft aangemaakt, dan is dit beleid van kracht vanaf de datum van uw overeenkomst.